Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Van de Weyer vlees en vleeswaren bvba
Vlees Ambacht Van de Weyer
Kapelsestraat 18 2950 Kapellen
Info@vandeweyervlees.be]
+3236642324
Ondernemers nummer 0445.747.563
RPR.Antwerpen
Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Van de Weyer vlees en vleeswaren, een b.v.b.a. met maatschappelijke zetel te Kapelsestraat 18 2950 Kapellen, BTW BE 0445.747.563, RPR Antwerpen ( hierna Vleesambacht genoemd') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.vleesambacht.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Van de Weyer vlees en vleeswaren aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Van de Weyer vlees en vleeswaren niet. Van de Weyer vlees en vleeswaren is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van de Weyer vlees en vleeswaren is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Van de Weyer vlees en vleeswaren. Van de Weyer vlees en vleeswaren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Nadat u een account hebt aangemaakt kan u overgaan tot aankopen in onze webshop.
Om tot een sluiting van een contract te komen dient u uw producten te kiezen en in het winkelmandje te plaatsen
Nadat u uw bestelling volledig geplaatst heeft kan u overgaan tot de betaling van uw gekozen producten.
Nadat de betaling gebeurd is worden de producten voor u klaargemaakt en op verzending geplaatst.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via kredietkaart, enkel de Europese Visa en Mastercard worden aanvaard. Betaald u met een niet Europese Visa of Mastercard worden er u 2% van de aankoop als kosten aangerekend
• via bankkaart Bancontact, deze betaalwijze is gratis, we leveren aan nadat we een sein van de betaalprovider krijgen dat er betaald is.
• via overschrijving op rekeningnummer BE08 2200 3324 9313, deze betaalwijze is gratis. Er wordt pas door ons aangeleverd nadat het saldobedrag op onze rekening staat.

Van de Weyer vlees en vleeswaren is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzending gebeurd in isolerende verpakking. In de verpakking worden koelelementen toegevoegd zodat het vlees uitstekend gekoeld blijft tijdens transport. U kunt deze koelelementen uitstekend hergebruiken en in combinatie met de EPS doos houdt dit mits goed afgesloten - je (etens)waren gekoeld. Goed voor het milieu dus! Dat vinden we belangrijk. En mocht je de doos toch willen weggooien; EPS is zeer goed te recyclen en daarom uitermate milieuvriendelijk. Wij versturen het vlees onder vacuum, met uitzondering van gemalen producten, die anders verpakt worden. Daardoor is de hygiëne en veiligheid gewaarborgd tijdens het transport. De combinatie isolatie en koeling zorgt ervoor dat het vlees in uitstekende conditie blijft tijdens verzending.
Bij het levermoment dient er iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Indien er niemand aanwezig is wordt er de volgende dag een tweede levering voorzien. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en houdbaarheid van uw producten. Onze verantwoordelijkheid stopt bij de eerste aanbieding. Bijhorende kost van tweede aanbieding kan bij u verhaald worden.
De kosten van het aanleveren zijn ook gepreciseerd op de webshop en bij aankoop ook door de klant aanvaard.
Aanleveren van bestelde producten en diensten gebeuren pas na de volledige betaling van het saldo.
De leveringen gebeuren op vooraf bepaalde momenten. Deze kan u op de webshop raadplegen.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De juiste datum en leverwijze wordt u op de shop meegegeven.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, andere bestemmingen kunnen bekeken worden in samenspraak met de Klant.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Van de Weyer vlees en vleeswaren, dit door een aangetekend schrijven binnen de 24 uur.
Het risico wegens verlies, opslagmodaliteiten, hygiëne, bederf, of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Van de Weyer vlees en vleeswaren was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Van de Weyer vlees en vleeswaren.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Van de Weyer vlees en vleeswaren te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Van de Weyer vlees en vleeswaren
Daar onze producten aan bederf onderhevig zijn vallen deze buiten de wettelijke termijn van retourneren binnen de 14 dagen. Niet bederfbare producten kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden in gesloten, niet beschadigde en niet geopende verpakking
Retourneringen dienen afgehandeld te worden via de site van Bpost.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst";

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant [vul hier de naam van uw onderneming, adres en, indien mogelijk, uw telefoon-, faxnummer en e-mailadres in] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen: "De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen". [Let op! : Indien u als onderneming de Klant de mogelijkheid biedt om het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring op uw website elektronisch in te vullen en te verzenden, moet u de consument onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de ontvangst van de herroeping meedelen].

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan [naam onderneming] heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan [naam en adres van onderneming vermelden] of aan [indien van toepassing: naam en het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen]. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

[Indien u de Klant aanbiedt dat u zelf de goederen gaat afhalen bij de Klant; kan u stellen]: “Wij zullen de goederen afhalen."

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10.00 EUR
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Van de Weyer vlees en vleeswaren zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Van de Weyer vlees en vleeswaren alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat op de hoogte is Van de Weyer vlees en vleeswaren gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Van de Weyer vlees en vleeswaren wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Van de Weyer vlees en vleeswaren geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Van de Weyer vlees en vleeswaren betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Van de Weyer vlees en vleeswaren geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
• de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
• overeenkomsten waarbij de Klant Van de Weyer vlees en vleeswaren specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
• de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
• de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
• de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Van de Weyer vlees en vleeswaren klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Van de Weyer vlees en vleeswaren

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Van de Weyer vlees en vleeswaren zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Van de Weyer vlees en vleeswaren is bereikbaar op het telefoonnummer +32 + 664 23 24, via e-mail op info@vandeweyervlees.be of per post op het volgende adres Kapelsestraat 18 2950 Kapellen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Van de Weyer vlees en vleeswaren beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Van de Weyer vlees en vleeswaren zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Van de Weyer vlees en vleeswaren respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [Van de Weyer vlees en vleeswaren Kapelsestraat 18 2950 Kapellen e-mail info@vandeweyervlees.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Van de Weyer vlees en vleeswaren bba, Kapelsestraat 18 2950 Kapellen, info@vandeweyervlees.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Van de Weyer vlees en vleeswaren heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Van de Weyer vlees en vleeswaren houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Van de Weyer vlees en vleeswaren bvba, Kapelsestraat 18 2950 Kapellen, info@vandeweyervlees.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

[…] [Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Van de Weyer vlees en vleeswaren om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Van de Weyer vlees en vleeswaren Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Van de Weyer vlees en vleeswaren heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Dit dient verplicht meegedeeld te worden indien het herroepingsrecht van toepassing is

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan [Van de Weyer vlees en vleeswaren, Kapelsestraat 18 2950 Kapellen info@vandeweyervlees.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Afdrukken